Postępowanie sanacyjne

To termin prawny odnoszący się do procesu restrukturyzacyjnego przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej w celu uniknięcia jego upadłości.

Czym jest postępowanie sanacyjne

Jest to rodzaj działania mającego na celu naprawę kondycji ekonomicznej i finansowej firmy, umożliwienie jej dalszego funkcjonowania oraz ochronę interesów wierzycieli.

W ramach postępowania sanacyjnego mogą być podejmowane różnorodne kroki, takie jak restrukturyzacja długu, negocjacje z wierzycielami, zmiana strategii biznesowej, sprzedaż aktywów, dokapitalizowanie firmy, a także wprowadzenie zmian organizacyjnych w celu poprawy rentowności i stabilności finansowej.

Celem postępowania sanacyjnego jest umożliwienie przedsiębiorstwu wyjścia z trudnej sytuacji finansowej, zapewnienie jego dalszego funkcjonowania na rynku oraz zminimalizowanie strat dla wszystkich zainteresowanych stron, w tym wierzycieli, pracowników i właścicieli firmy.

Zamów bezpłatny audyt restrukturyzacyjny

Główne cechy postępowania sanacyjnego mogą obejmować:

Działania sanacyjne

Tym, co najbardziej odróżnia postępowanie sanacyjne od pozostałych procedur restrukturyzacyjnych, jest najdalej idący zakres dopuszczalnej ingerencji we wszystkie aspekty przedsiębiorstwa dłużnika. Postępowanie to umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie tak zwanych działań sanacyjnych. Mają one na celu poprawę sytuacji ekonomicznej w celu przywrócenia dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań.

W obrębie działań sanacyjnych znajdują się m.in. takie czynności, jak:
• redukcja zatrudnienia;
• odstąpienie od niekorzystnych umów wzajemnych;
• sprzedaż majątku przedsiębiorstwa ze skutkiem sprzedaży egzekucyjnej (bez obciążeń);
• reorientacja profilu działalności przedsiębiorstwa.

Zapewnienie dłużnikowi najpełniejszej ochrony przed egzekucją

Postępowanie sanacyjne zapewnia dłużnikowi najpełniejszą – spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych – ochronę przed egzekucją. Przede wszystkim jest to ochrona przed egzekwowaniem wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo (np. hipoteką lub zastawami).

Ochrona ta ma duże znaczenie w przypadku egzekucji należności banków. Dłużnik może skorzystać z ochrony przed egzekucją już na etapie rozpoznawania wniosku restrukturyzacyjnego przez sąd, czyli jeszcze przed otwarciem głównego postępowania sanacyjnego.

odsunięcie dłużnika od zarządzania na rzecz zarządcy

W postępowaniu sanacyjnym mienie używane do prowadzenia działalności dłużnika oraz jego inne dobra stają się częścią masy sanacyjnej. Kontrola nad tym majątkiem przechodzi z rąk dłużnika do zarządcy.

Innymi słowy, dłużnik zostaje odsunięty od zarządzania przedsiębiorstwem, a jego miejsce zajmuje zarządca. W pewnych okolicznościach oraz z uwagi na specyfikę działalności dłużnika sąd może pozwolić mu na podejmowanie tzw. czynności zwykłego zarządu, czyli standardowych czynności zarządu.

Zamów bezpłatny audyt restrukturyzacyjny

Wypełnij formularz obok, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i przedstawi szczegółową ofer†ę.