Postępowanie układowe

Znane także jako układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym, to proces prawny prowadzący do restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstwa w celu uniknięcia upadłości lub likwidacji.

Czym jest postępowanie układowe

Jest to rodzaj formalnego i uregulowanego procesu, który może być wykorzystany przez przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, ale które nadal mają szansę na przetrwanie i odzyskanie zdolności do spłaty swojego zadłużenia.

Postępowanie układowe wyróżnia się dwoma kwestiami:

  • umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności;
  • może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

W ramach postępowania układowego, przedsiębiorstwo i jego wierzyciele próbują osiągnąć porozumienie, znane jako układ, dotyczące zmian w warunkach spłaty długu i innych kwestii finansowych. To porozumienie musi zostać zatwierdzone przez sąd, a następnie monitorowane i wdrożone zgodnie z ustalonymi warunkami.

Zamów bezpłatny audyt restrukturyzacyjny

Kluczowe elementy postępowania układowego mogą obejmować:

Negocjacje

Przedsiębiorstwo i jego wierzyciele prowadzą negocjacje w celu osiągnięcia porozumienia dotyczącego restrukturyzacji zadłużenia. Obejmują one takie aspekty, jak: zmiany w warunkach spłaty, redukcje salda długu czy zmiany stopy procentowej. Kluczowym elementem skutecznych negocjacji jest transparentność oraz precyzyjna komunikacja, aby zapewnić, że obie strony mają jasne wyobrażenie o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i możliwych ścieżkach rozwiązania problemów.

Drugim aspektem negocjacji jest analiza zdolności spłaty długu przez przedsiębiorstwo oraz zrozumienie priorytetów wierzycieli. Mogą oni różnić się pod względem rodzaju zabezpieczeń, które posiadają, a co za tym idzie – ich oczekiwania co do spłaty mogą być różne. Dobrze przeprowadzone negocjacje uwzględniają te różnice i dążą do rozwiązania minimalizującego ryzyko wszystkich zaangażowanych stron.

Opracowanie układu

Po zakończeniu negocjacji przedsiębiorstwo opracowuje na ich podstawie szczegółowy plan restrukturyzacji, który na późniejszym etapie musi zostać zatwierdzony przez sąd. Jest to dokument, który precyzyjnie określa warunki restrukturyzacji zadłużenia. Opracowywanie go wymaga starannego rozważenia wszystkich ustaleń poczynionych podczas negocjacji. Układ musi być realistyczny i oparty na solidnych założeniach finansowych, tak aby mógł być skutecznie wdrożony w praktyce.

Ważne jest, aby układ był zrozumiały nie tylko dla stron negocjacji, ale także dla sądu, który będzie go oceniał. Dlatego też jego treść musi być precyzyjna i wolna od niejasności. Na tym etapie szczególnie wysoką wartość przedstawiają profesjonalne usługi ekspertów w zakresie restrukturyzacji i doradztwa prawnego. Dedykowani fachowcy sprawdzają, czy układ spełnia wszystkie wymagane standardy i jest odpowiednio przygotowany do przedstawienia w sądzie.

Zgoda wierzycieli

Układ musi być zatwierdzony przez większość wierzycieli. Wierzyciele wyrażają swoją zgodę lub niezgodę na proponowane zmiany. Ważne jest także, aby został on zaakceptowany przez kluczowych wierzycieli, którzy mają decydujący wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Proces ten może wymagać dodatkowych negocjacji oraz dostosowań do układu, na podstawie uzyskanej od wierzycieli informacji zwrotnej. W tym kontekście ważne jest, aby przedsiębiorstwo utrzymywało z nimi otwarte kanały komunikacji i aktywnie dążyło do uzyskania ich poparcia dla proponowanego układu.

Zatwierdzenie sądowe

Po uzyskaniu zgody większości wierzycieli układ jest przedstawiany sądowi w celu zatwierdzenia. Sąd dokładnie ocenia dokument, analizując jego zgodność z prawem, uczciwość oraz czy jest on odpowiedni i realistyczny w kontekście sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Osądza także, czy interesy wszystkich wierzycieli zostały właściwie uwzględnione w układzie.

Zatwierdzenie układu przez sąd oznacza, że staje się on prawnie wiążący dla wszystkich zaangażowanych stron. W przypadku gdy sąd ma zastrzeżenia do układu, może wymagać wprowadzenia pewnych zmian lub dostosowań, zanim układ zostanie ostatecznie zatwierdzony.

Monitorowanie i wdrożenie

Ostatecznym etapem postępowania układowego jest monitorowanie i wdrożenie układu. Po zatwierdzeniu przez sąd przedsiębiorstwo jest zobowiązane do realizowania wszystkich postanowień zawartych w układzie. Często nad tym procesem czuwa specjalny nadzorca lub syndyk mianowany przez sąd, który ma za zadanie upewnić się, że przedsiębiorstwo przestrzega warunków układu.

Postępowanie układowe ma na celu umożliwienie firmie restrukturyzacji swojego zadłużenia w sposób kontrolowany i uregulowany, przy jednoczesnym zachowaniu jej dalszej działalności. To alternatywna opcja dla upadłości, która może być bardziej korzystna dla wszystkich zainteresowanych stron, w tym przedsiębiorstwa, wierzycieli oraz pracowników.

Zamów bezpłatny audyt restrukturyzacyjny

Wypełnij formularz obok, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i przedstawi szczegółową ofer†ę.