Upadłość przedsiębiorców

Znana również jako postępowanie upadłościowe. To formalny proces prawny, w ramach którego przedsiębiorstwo ogłasza, że jest niewypłacalne i nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań wobec wierzycieli.

Czym jest upadłość przedsiębiorców

Upadłość przedsiębiorców jest często ostatnią instancją w sytuacji, gdy inne metody naprawy trudnej sytuacji finansowej nie przynoszą skutku.

Proces upadłości przedsiębiorców ma na celu zabezpieczenie interesów zarówno dłużnika, czyli przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnościach finansowych, jak i jego wierzycieli

Zamów bezpłatny audyt restrukturyzacyjny

Główne cele upadłości to:

Rozdzielenie aktywów

W procesie upadłości sąd lub inna uprawniona instytucja nadzorująca zarządza aktywami przedsiębiorstwa i decyduje o ich sprzedaży, lub dystrybucji w celu spłaty długu wierzycieli. Wiele firm posiada różnorodne aktywa, od nieruchomości, przez środki trwałe, po niematerialne, takie jak patenty czy licencje. Odbywa się inwentaryzacja oraz wycena każdego z tych elementów.

Następnie, na podstawie hierarchii roszczeń, podejmowane są decyzje o tym, jakie aktywa zostaną sprzedane, a jakie zachowane dla dalszej działalności firmy. Dzięki temu procesowi możliwe jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak największym stopniu oraz minimalizowanie strat dla akcjonariuszy.

Druga kwestia dotyczy samego procesu sprzedaży aktywów. Jest on często skomplikowany i może być czasochłonny. Kluczowe jest tu uzyskanie jak najwyższej ceny za aktywa. Dobrze przeprowadzony proces podziału aktywów może znacząco wpłynąć na finalny wynik upadłości, a więc i na to, jak wiele wierzycieli odzyska swoje należności.

Przeorganizowanie lub likwidacja

W zależności od sytuacji przedsiębiorstwo może być reorganizowane w sposób umożliwiający mu przetrwanie i kontynuowanie działalności, lub może być zlikwidowane, a jego aktywa sprzedane w celu spłaty wierzycieli. Przeorganizowanie ma na celu umożliwienie firmie kontynuowanie działalności, ale w zmienionej formie, bardziej efektywnej i rentownej. W tym przypadku przedsiębiorstwo zostaje poddane głębokiej restrukturyzacji – może to obejmować:
• zmiany w zarządzie,
• redukcję zatrudnienia,
• sprzedaż niektórych aktywów,
• renegocjację warunków umów z wierzycielami.

Z kolei likwidacja oznacza zaprzestanie działalności firmy i sprzedaż wszystkich jej aktywów w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Jest to ostateczność, do której dąży się w sytuacjach, gdy dalsze prowadzenie działalności jest uznawane za nieopłacalne lub niemożliwe. Likwidacja jest procesem bardziej radykalnym niż przeorganizowanie, ale w pewnych okolicznościach może być jedynym możliwym rozwiązaniem, które chroni interesy wierzycieli i minimalizuje dalsze straty.

Zabezpieczenie wierzycieli

Proces upadłości umożliwia zabezpieczenie praw wierzycieli, którzy otrzymują część lub całość swoich roszczeń w zależności od dostępnych środków. Proces upadłościowy pozwala na systematyczne i sprawiedliwe rozdzielenie między nich dostępnych środków. W zależności od specyfiki danej upadłości, różni wierzyciele mogą mieć różne priorytety w odzyskiwaniu swoich należności. Na przykład wierzyciele zabezpieczeni (czyli ci, którzy posiadają jakieś zabezpieczenie na swoje wierzytelności, np. hipotekę) są z reguły obsługiwani w pierwszej kolejności.

Dla wielu wierzycieli proces upadłości jest ostatnią szansą na odzyskanie chociażby części swoich roszczeń. Dlatego tak ważne jest, aby był on prowadzony sprawnie, transparentnie i w sposób, który gwarantuje równe traktowanie wszystkich zainteresowanych stron. Upadłość nie tylko chroni wierzycieli przed stratami, ale także zapewnia stabilność i zaufanie w systemie gospodarczym, zachęcając do inwestycji i udzielania kredytów.

Przejęcie nadzoru

W niektórych przypadkach, w toku procesu upadłościowego, nadzór nad przedsiębiorstwem może być czasowo przekazany syndykowi lub innej uprawnionej osobie, która zarządza jego działaniami w interesie wszystkich zainteresowanych stron. Jej rola polega na dokonaniu inwentaryzacji aktywów, a następnie realizacji strategii mającej na celu zaspokojenie wierzycieli.

Syndyk działa w interesie wierzycieli, ale musi również dbać o to, by interesy innych stron, takich jak pracownicy czy akcjonariusze, były odpowiednio uwzględnione. W niektórych przypadkach syndyk może podejmować decyzję o kontynuacji działalności przedsiębiorstwa, jeśli jest to uzasadnione ekonomicznie i zwiększa szanse zaspokojenia roszczeń. W innych sytuacjach syndyk podejmuje decyzję o natychmiastowej likwidacji aktywów. Niezależnie od podejmowanych działań, kluczową rolą osoby nadzorującej jest zapewnienie, że proces upadłości przebiega zgodnie z prawem i w sposób sprawiedliwy dla wszystkich zainteresowanych stron.

Celem postępowania upadłościowego jest zapewnienie spłaty wierzycieli, ochrona aktywów i interesów przedsiębiorstwa oraz ewentualne umożliwienie jego kontynuowania działalności w przyszłości.

Zamów bezpłatny audyt restrukturyzacyjny

Wypełnij formularz obok, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i przedstawi szczegółową ofer†ę.