Przedawnienie roszczeń – kiedy następuje? Czym jest? Art. 118 kc

W artykule przedstawiamy informacje dotyczące terminów przedawnienia roszczeń określonych w art. 118 Kodeksu cywilnego oraz wyjaśniamy ich znaczenie dla dłużników i wierzycieli.

Przedawnienie roszczeń – kiedy następuje? Czym jest?

Wiedza na temat terminów przedawnienia roszczeń, określonych w art. 118 Kodeksu cywilnego, określa wiele innych czynności. Przedawnienie roszczeń oznacza zamknięcie możliwości przymusowego dochodzenia roszczeń. Dlatego też kluczowe jest właściwe ustalenie terminu przedawnienia, aby uniknąć ewentualnych negatywnych konsekwencji.

Kiedy następuje przedawnienie roszczeń? Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego, termin przedawnienia roszczeń wynosi zazwyczaj sześć lat. Jednak istnieją pewne wyjątki od tej zasady. Rozróżniamy termin sześcioletni, który jest podstawowym terminem przedawnienia, oraz trzyletni, który dotyczy roszczeń okresowych oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Warto również odnotować, że strony nie mają prawa samodzielnie modyfikować wskazanych terminów przedawnienia.

Przedawnienie roszczeń – kiedy następuje? Różnice między terminem sześcioletnim a trzyletnim

Sześcioletni termin przedawnienia dotyczy większości roszczeń i jest podstawowym terminem stosowanym w polskim porządku prawnym. Oznacza to, że po upływie sześciu lat od powstania roszczenia, dłużnik nie może być przymusowo zmuszony do jego spełnienia. Natomiast trzyletni termin przedawnienia dotyczy roszczeń okresowych oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Odnosi się na przykład do czynszu za najem lub dzierżawę oraz odsetek umownych lub ustawowych.

Przedawnienie roszczeń – czym są roszczenia okresowe?

Roszczenia okresowe to specyficzny rodzaj roszczeń, które charakteryzują się ścisłą zależnością między czasem trwania zobowiązania a wielkością świadczenia. Oznacza to, że im dłużej trwa zobowiązanie, tym wyższe jest należne świadczenie. Klasycznym przykładem roszczenia okresowego jest czynsz za najem, gdzie wysokość czynszu zależy od długości trwania umowy.

Prócz czynszu, roszczeniem okresowym może być również opłata za usługę lub odsetki umowne lub ustawowe. Warto jednak odróżnić roszczenia okresowe od roszczeń, które można podzielić na raty. W przypadku roszczeń okresowych wielkość świadczenia jest znana z góry i nie zmienia się wraz z podziałem na raty. Natomiast nie każde roszczenie można podzielić na raty.

Przedawnienie roszczeń – czym są roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej?

Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to roszczenia, które ściśle wiążą się z umowami zawieranymi przez przedsiębiorców. Dotyczą zarówno umów, które są zawierane w ramach podstawowej działalności przedsiębiorcy, jak i umów, które pośrednio służą tej działalności, na przykład umów ubezpieczenia. Warto zauważyć, że sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej nie oznacza automatycznie zastosowania trzyletniego terminu przedawnienia wobec tego rodzaju roszczeń. Konieczne jest dokładne zbadanie, czy dane roszczenie pozostaje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stosuje się również w przypadku, gdy tylko jedna ze stron czynności prawnej jest przedsiębiorcą. Termin ten dotyczy strony, która dochodzi roszczenia. W takich sytuacjach nie ma znaczenia, czy druga strona stosunku prawnego również ma status przedsiębiorcy, jest konsumentem lub osobą prawną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Istotne jest, aby zidentyfikować, czy dane roszczenie wiąże się z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Przedawnienie roszczeń – obliczanie terminu przedawnienia

Obliczanie terminu przedawnienia roszczeń jest istotnym zagadnieniem, które reguluje art. 120 Kodeksu cywilnego. Warto zrozumieć, jak prawidłowo ustalić początek biegu terminu przedawnienia oraz jego koniec.

Zgodnie z art. 120 Kodeksu cywilnego, początek biegu terminu przedawnienia następuje w dniu, w którym roszczenie staje się wymagalne. Jeśli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, termin rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

W przypadku roszczeń o zaniechanie, bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia (art. 120 § 2 kc). Ważne jest również uwzględnienie okoliczności powodujących zawieszenie lub przerwanie biegu terminu przedawnienia.

Jednakże zgodnie z drugą częścią art. 118 Kodeksu cywilnego, koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. To ułatwienie pozwala uniknąć konieczności ustalania terminu przedawnienia „co do dnia”. Wystarczy przybliżone obliczenie roku, w którym następuje przedawnienie, a ostatni dzień tego roku kalendarzowego wyznacza dzień przedawnienia roszczenia.

Skutki upływu terminu przedawnienia

Przedawnienie roszczeń ma poważne konsekwencje, zarówno dla dłużników, jak i dla wierzycieli. Głównym skutkiem upływu terminu przedawnienia jest utrata możliwości przymusowego dochodzenia roszczenia. Oznacza to, że dłużnik nie może być zmuszony do spełnienia roszczenia na drodze egzekucji komorniczej. W takiej sytuacji wierzyciel może jedynie polegać na dobrej woli dłużnika i próbować dochodzić swoich praw drogą dobrowolną.

Jednak warto zauważyć, że przedawnienie roszczeń nie oznacza automatycznego wygaśnięcia zobowiązania. Zobowiązanie nadal istnieje, ale zmienia się sposób jego dochodzenia. Zamiast przymusowej egzekucji, wierzyciel musi polegać na dobrowolnym spełnieniu roszczenia przez dłużnika. Ważne jest również pamiętać, że jeśli doszło do wszczęcia postępowania egzekucyjnego po upływie terminu przedawnienia, należy je umorzyć.

Podsumowanie

W powyższej treści skupiliśmy się na kluczowym aspekcie prawa cywilnego, jakim jest przedawnienie roszczeń, zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego. Przedstawiliśmy kompleksowe informacje o dwóch głównych terminach przedawnienia: sześcioletnim i trzyletnim, które mają istotne znaczenie dla dłużników i wierzycieli. Wyjaśniliśmy także, że sześcioletni termin dotyczy większości roszczeń, podczas gdy trzyletni termin ma zastosowanie do roszczeń okresowych i związanych z działalnością gospodarczą.

Przedstawione informacje są kluczowe dla zrozumienia, jak przedawnienie roszczeń wpływa na możliwości dochodzenia praw w polskim systemie prawnym, co jest istotne zarówno dla osób prywatnych, jak i przedsiębiorców.

Skorzystaj z całkowicie bezpłatnej konsultacji

Wypełnij formularz obok, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i przedstawi szczegółową ofer†ę.