Plan restrukturyzacyjny – czym jest i jak napisać?

W obliczu trudności finansowych przedsiębiorstwa często stają przed wyzwaniem restrukturyzacji. Proces ten może być złożony, ale kiedy jest dobrze przemyślany i skutecznie realizowany, staje się szansą na odzyskanie stabilności i powrót na ścieżkę wzrostu. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej planowi restrukturyzacyjnemu – narzędziu, które pozwala firmom przetrwać w trudnych czasach i wytyczyć drogę do przyszłego sukcesu. Przedstawimy jakie elementy powinien zawierać oraz jak przygotować skuteczny plan dla danego przedsiębiorstwa.

Czym jest plan restrukturyzacyjny?

Plan restrukturyzacyjny jest strategicznym dokumentem przygotowywanym przez przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. Ma on na celu przedstawienie działań, które zostaną podjęte, aby odzyskać rentowność i stabilność finansową przedsiębiorstwa. Jego głównym zadaniem jest zidentyfikowanie przyczyn problemów finansowych oraz zaproponowanie konkretnych i osiągalnych rozwiązań.

Plan restrukturyzacyjny jest wymogiem prawnym dla przedsiębiorstw, które chcą skorzystać z procedur restrukturyzacyjnych czy upadłościowych. To narzędzie, które pozwala władzom oraz wierzycielom zrozumieć, jak przedsiębiorstwo zamierza wrócić na ścieżkę zyskowności i wypłacalności. Wyróżniamy dwa rodzaje planów restrukturyzacyjnych:

 • wstępny plan restrukturyzacyjny,
 • plan restrukturyzacyjny.

Jak sporządzić plan restrukturyzacyjny firmy?

Sporządzenie planu restrukturyzacyjnego firmy jest kluczowym krokiem w procesie naprawy trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Proces ten zaczyna się od opracowania wstępnego planu restrukturyzacyjnego, który służy jako zarys ogólnych działań i strategii, jakie przedsiębiorstwo zamierza podjąć w odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stoi. Po analizie i ewentualnych modyfikacjach wstępnego planu, tworzony jest właściwy szczegółowy plan restrukturyzacyjny, który będzie zawierał konkretne działania, harmonogramy i odpowiedzialności.

Wstępny plan restrukturyzacji – co zawiera i kiedy się go sporządza?

Wstępny plan restrukturyzacji jest pierwszym krokiem w procesie restrukturyzacji. Sporządza go przedsiębiorca, najlepiej jak najszybciej po podjęciu decyzji o przeprowadzeniu restrukturyzacji. Dzięki temu można uniknąć dalszego pogłębiania się kryzysu i szybciej podjąć konieczne kroki naprawcze. 

Wstępny plan restrukturyzacji musi być dołączony przez dłużnika do wniosku o otwarcie postępowania układowego, przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego. Wstępny pan restrukturyzacji musi zawierać: 

 • analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
 • wstępny przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych oraz ich kosztów;
 • wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych;
 • sprawozdanie finansowe dłużnika sporządzone na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku.

Kto sporządza plan restrukturyzacyjny? 

Jak już powyżej wspomnieliśmy, wstępny plan restrukturyzacyjny przygotować może sam przedsiębiorca. Inaczej jest w przypadku właściwego planu restrukturyzacyjnego. Zgodnie z przepisami, odpowiedzialność za jego sporządzenie spoczywa na:

 • Nadzorca układu – w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu;
 • Nadzorca sądowy – podczas przyspieszonego postępowania układowego oraz w standardowym postępowaniu układowym;
 • Zarządca – w trakcie postępowania sanacyjnego.

Jednakże, w pewnych okolicznościach i tylko za zgodą sędziego-komisarza, odpowiedzialność za tworzenie planu restrukturyzacyjnego może zostać przekazana osobom trzecim. Jest to szczególnie przydatne w skomplikowanych sprawach, które dotyczą dużych przedsiębiorstw. Przekazanie odpowiedzialności za sporządzenie planu zewnętrznemu ekspertowi może być uzasadnione złożonością sytuacji oraz potrzebą głębokiej specjalistycznej wiedzy.

Co zawiera plan restrukturyzacyjny?

Plan restrukturyzacyjny prawnie skupia się na jedenastu kluczowych zagadnieniach, które muszą zostać dokładnie rozważone i opisane w dokumencie. Przedstawiamy je w poniższej liście wypunktowanej. 

 1. Analiza obecnej sytuacji przedsiębiorstwa: Wskazanie głównych problemów i wyzwań, z którymi firma się boryka.
 2. Przyczyny kryzysu: Zrozumienie i identyfikacja czynników, które doprowadziły firmę do obecnej sytuacji.
 3. Cele restrukturyzacji: Wyraźne określenie, czego przedsiębiorstwo chce osiągnąć dzięki procesowi restrukturyzacji.
 4. Strategia działań: Plan działań niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonych celów.
 5. Harmonogram działań: Precyzyjny kalendarz wskazujący, kiedy i w jakiej kolejności będą realizowane poszczególne działania.
 6. Zaangażowane strony: Lista wszystkich interesariuszy oraz ich rola w procesie.
 7. Analiza finansowa: Wnikliwe spojrzenie na sytuację finansową firmy, w tym prognozy i założenia finansowe.
 8. Zasoby i środki: Określenie, jakie zasoby będą potrzebne do przeprowadzenia restrukturyzacji i skąd zostaną pozyskane.
 9. Ryzyka i ich zarządzanie: Identyfikacja potencjalnych zagrożeń oraz plan zarządzania nimi.
 10. Strategia komunikacji: Plan informowania interesariuszy o postępach w realizacji planu.
 11. Kryteria sukcesu: Definiowanie, jakie kryteria będą świadczyć o skuteczności przeprowadzonej restrukturyzacji.

Przygotowując plan restrukturyzacyjny – na co zwrócić uwagę?

Podczas przygotowywania planu restrukturyzacyjnego należy przede wszystkim na realność i wykonawczość proponowanych działań. Plan musi być oparty na rzetelnej analizie i realnych założeniach. Nie można zakładać zbyt optymistycznych scenariuszy ani polegać na niewiadomych czynnikach.

Kolejnym ważnym aspektem jest komunikacja. Wszyscy interesariusze przedsiębiorstwa – pracownicy, wierzyciele, partnerzy biznesowi – powinni być informowani o planie i jego postępach. Transparentność i uczciwość w komunikacji zwiększają szanse na sukces restrukturyzacji.

Jakie dokumenty są niezbędne przy tworzeniu planu?

Podczas tworzenia planu restrukturyzacyjnego konieczne jest uwzględnienie wielu dokumentów. Do najważniejszych z nich należą: bilans, rachunek zysków i strat, analiza przepływów pieniężnych oraz prognozy finansowe. Oprócz tego warto posiadać analizy rynkowe, informacje o konkurencji oraz opinie zewnętrznych ekspertów. Warto również uwzględnić wszelkie umowy i kontrakty, które mogą wpłynąć na proces restrukturyzacji, jak również opinie pracowników i innych interesariuszy.

Podsumowanie: dlaczego plan restrukturyzacyjny jest kluczowy dla przedsiębiorstwa?

Plan restrukturyzacyjny to nie tylko narzędzie wymagane przez prawo. To przede wszystkim drogowskaz, który pokazuje, jak wyjść z kryzysu i odzyskać zdrowie finansowe. Dzięki niemu przedsiębiorstwo może skutecznie komunikować się z interesariuszami, budować zaufanie i dążyć do powrotu na ścieżkę wzrostu. W erze dynamicznych zmian rynkowych umiejętność skutecznego restrukturyzowania staje się kluczową kompetencją każdego przedsiębiorstwa.

Skorzystaj z całkowicie bezpłatnej konsultacji

Wypełnij formularz obok, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i przedstawi szczegółową ofer†ę.