Restrukturyzacja – co to jest i jakie są jej rodzaje?

Restrukturyzacja to kluczowy krok w wydobyciu przedsiębiorstwa z kryzysu. W polskim prawie przewidziane są różne rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, a wybór odpowiedniego jest kluczem do powodzenia całego procesu. W tym artykule przyjrzymy się czterem rodzajom postępowania restrukturyzacyjnego oraz ich specyfice. Przedstawimy jakie korzyści może przynieść wybór danego rodzaju postępowania. 

Restrukturyzacja – czym jest? 

Restrukturyzacja to proces modyfikacji struktury finansowej i operacyjnej przedsiębiorstwa zagrożonego niewypłacalnością. Jej celem jest uniknięcie jego upadłości i powrót do stabilnego funkcjonowania na rynku. W polskim prawie istnieją cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyśpieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne. 

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych 

Restrukturyzacja może przebiegać na różne sposoby, w zależności od potrzeb i sytuacji, w jakiej znalazło się dane przedsiębiorstwo. Poniżej przedstawiamy cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, które opiszemy dokładniej w dalszej części artykułu. 

 1. Postępowanie o zatwierdzenie układu – Najmniej formalne z postępowań, które polega na zawarciu porozumienia między dłużnikiem a wierzycielami bez konieczności wszczęcia pełnego postępowania restrukturyzacyjnego. Dłużnik przedstawia wierzycielom propozycję układu, a jeśli uzyska akceptację ich określonej większości, sąd może zatwierdzić taki układ.
 1. Przyśpieszone postępowanie układowe – Bardziej sformalizowany niż postępowanie o zatwierdzenie układu rodzaj postępowania. Efektywny sposób na restrukturyzację dla przedsiębiorstw, które mają realne szanse na szybki powrót do stabilności finansowej.
 1. Postępowanie układowe – Pełne postępowanie restrukturyzacyjne, które daje przedsiębiorstwu możliwość renegocjacji i restrukturyzacji swoich zobowiązań wobec wierzycieli. Dłużnik musi przedstawić dokładny plan układowy, który musi zostać zaakceptowany przez większość wierzycieli i zatwierdzony przez sąd. Postępowanie to może prowadzić do głębokich zmian w strukturze i działalności przedsiębiorstwa.
 1. Postępowanie sanacyjne – Najbardziej intensywna forma restrukturyzacji, która ma na celu zapewnienie przedsiębiorstwu ochrony przed wierzycielami i daje mu czas na reorganizację. Dłużnik musi przedstawić plan sanacyjny, który uwzględnia wszystkie aspekty działalności, od finansów po operacje. Często wymaga głębokich zmian organizacyjnych, finansowych i operacyjnych w celu przywrócenia przedsiębiorstwa do zdrowia.

Każde z tych postępowań ma swoje unikalne cechy, które szerzej zaprezentujemy w poniższej części artykułu. 

Postępowanie układowe

Celem tego postępowania jest umożliwienie przedsiębiorstwu kontrolowanej oraz uregulowanej restrukturyzacji zadłużenia, bez konieczności likwidacji firmy. Centralnym elementem postępowania jest układ, który stanowi porozumienie między dłużnikiem a jego wierzycielami. Porozumienie to zawiera propozycje zmian w zakresie warunków spłaty długów i innych zobowiązań finansowych. Porozumienie musi zostać zaakceptowane przez większość wierzycieli oraz zatwierdzone przez sąd. Po uzyskaniu jego aprobaty, układ staje się wiążący, a postanowienia muszą być realizowane zgodnie z ustalonym harmonogramem.

W wielu przypadkach postępowanie układowe może okazać się korzystniejsze niż tradycyjna upadłość. Dzięki niemu przedsiębiorstwo ma szansę kontynuowania działalności, co przynosi korzyści nie tylko samej firmie, ale także jej wierzycielom, którzy mogą liczyć na większe szanse odzyskania swoich wierzytelności, oraz pracownikom, którym daje perspektywę zachowania miejsc pracy.

Postępowanie o zatwierdzenie układu – jak dokładnie przebiega?

Pierwszym krokiem w procesie postępowania o zatwierdzenie układu jest etap negocjacji. Doradca restrukturyzacyjny wraz z właścicielem firmy kształtuje strategię negocjacyjną, mając na uwadze jak najbardziej efektywne przedstawienie swojego stanowiska wobec wierzycieli. Często doradca pełni rolę głównego negocjatora. Zadaniem negocjatorów jest stworzenie planu restrukturyzacji, który może obejmować różne rozwiązania, takie jak obniżenie kwoty długu, wydłużenie okresu spłaty czy zamiana części długu na udziały w firmie.

Kolejnym etapem jest przedstawienie planu wierzycielom. Kluczem do sukcesu jest wskazanie, że proponowane rozwiązania są realne do wdrożenia, a przedstawienie planu przez specjalistę, takiego jak doświadczony doradca restrukturyzacyjny, może znacząco zwiększyć jego wiarygodność w oczach wierzycieli.

Ostatnią fazą jest głosowanie wierzycieli nad przyjęciem planu układu oraz sądowy proces zatwierdzania. Jeśli plan uzyska odpowiednie poparcie podczas głosowania wierzycieli, zostaje przedłożony do zatwierdzenia przez sąd. Po uzyskaniu akceptacji sądowej, przedsiębiorstwo i wierzyciele przechodzą do realizacji postanowień zawartych w planie układu. 

Przyspieszone postępowanie układowe – czym się charakteryzuje?

Główną cechą PPU jest skrócony czas tego postępowania. Ma to kluczowe znaczenie dla firm, które potrzebują natychmiastowej interwencji. Umożliwia im uniknięcie dalszych strat finansowych i wizerunkowych. PPU stawia na uproszczoną procedurę. W porównaniu do standardowych postępowań układowych wiele formalności zostało zredukowanych. 

W rezultacie proces jest mniej skomplikowany i przystępniejszy dla dłużnika. Sprowadza się to do skrócenia etapów negocjacyjnych, szybszej wymiany informacji i mniejszej ilości dokumentów do przygotowania. Uproszczona procedura jest nie tylko korzystna dla przedsiębiorcy, ale także dla wierzycieli, którzy mogą liczyć na bardziej efektywne i sprawnie prowadzone postępowanie.

Kolejną kluczową cechą PPU jest zachowanie istniejącego zarządu firmy. Warunkiem jest jego zdolność do prowadzenia skutecznej restrukturyzacji. Pozwala to na zachowanie ciągłości działalności i wykorzystanie doświadczenia zarządu w procesach naprawczych. 

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne to specjalistyczny proces restrukturyzacyjny, który zakłada najdalej idący zakres dopuszczalnej ingerencji we wszystkie aspekty przedsiębiorstwa dłużnika. Charakteryzuje się także największym zakresem działań mających na celu poprawę kondycji ekonomicznej firmy. Działania sanacyjne mogą obejmować m.in. redukcję zatrudnienia, rezygnację z nieopłacalnych umów, sprzedaż części majątku firmy czy nawet zmianę głównego profilu działalności przedsiębiorstwa.

Kluczowym atutem postępowania sanacyjnego jest zapewnienie dłużnikowi wszechstronnej ochrony przed egzekucją. Taka ochrona jest szczególnie cenna w przypadku prób egzekucji wierzytelności zabezpieczonych, jak np. zastawy czy hipoteki. Niemniej ważnym aspektem postępowania sanacyjnego jest kwestia zarządzania przedsiębiorstwem. W trakcie trwania tego postępowania kontrola nad majątkiem dłużnika oraz jego zarządzaniem jest przenoszona na powołanego przez sąd zarządcę sanacyjnego. Jednak w pewnych sytuacjach, uwzględniając specyfikę firmy, sąd może zezwolić dłużnikowi na prowadzenie działań w ramach tzw. zwykłego zarządu, czyli podstawowej działalności operacyjnej.

Postępowanie układowe vs postępowanie sanacyjne – co je różni?

Żeby lepiej zobrazować kwestię postępowań, przedstawiamy różnice między postępowaniem układowym a sanacyjnym. 

 1. Cel i zakres działań:
 • Postępowanie układowe koncentruje się głównie na renegocjacji warunków spłaty długów między dłużnikiem a wierzycielami. Ostatecznym celem jest osiągnięcie porozumienia (układu), które po zatwierdzeniu przez sąd pozwoli na modyfikację zobowiązań dłużnika.
 • Postępowanie sanacyjne daje dłużnikowi możliwość głębszej restrukturyzacji przedsiębiorstwa, co może obejmować zarówno restrukturyzację finansową, jak i operacyjną. Proces ten jest bardziej kompleksowy i pozwala na szerszą ingerencję w działalność firmy, włączając w to np. redukcję zatrudnienia czy sprzedaż majątku.
 1. Zarządzanie przedsiębiorstwem:
 • W postępowaniu układowym dłużnik zazwyczaj zachowuje kontrolę nad prowadzeniem swojego przedsiębiorstwa, chyba że sąd postanowi inaczej.
 • W postępowaniu sanacyjnym, kontrola nad majątkiem i działalnością przedsiębiorstwa przechodzi zazwyczaj w ręce zarządcy sanacyjnego, który jest odpowiedzialny za wdrożenie działań sanacyjnych.

3. Ochrona przed egzekucją:

 • Oba typy postępowań oferują pewien poziom ochrony przed egzekucją, jednak postępowanie sanacyjne zapewnia dłużnikowi bardziej wszechstronną ochronę, zwłaszcza w przypadku wierzytelności zabezpieczonych.

W skrócie, podczas gdy postępowanie układowe jest bardziej skupione na renegocjacji warunków długów, postępowanie sanacyjne oferuje szersze możliwości restrukturyzacji i jest bardziej zintegrowane, umożliwiając głębokie zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Wybór między nimi zależy od specyfiki sytuacji dłużnika i potrzeb wierzycieli.

Jakie działania obejmować może restrukturyzacja?

Oto podzielone na klastry tematyczne działania, które obejmować może restrukturyzacja. 

1. Finansowe działania restrukturyzacyjne:

 • Renegocjacja zobowiązań i długów z wierzycielami.
 • Zmiana struktury kapitałowej.
 • Pozyskanie nowych źródeł finansowania.
 • Sprzedaż nieefektywnych aktywów lub jednostek biznesowych.

2. Operacyjne działania restrukturyzacyjne:

 • Optymalizacja procesów produkcyjnych i operacyjnych.
 • Zmiana dostawców lub renegocjacja warunków współpracy.
 • Wdrożenie nowych technologii lub systemów.
 • Zamknięcie lub przeniesienie jednostek produkcyjnych.

3. Organizacyjne działania restrukturyzacyjne:

 • Zmiana struktury organizacyjnej firmy.
 • Redukcja zatrudnienia lub zmiana zakresu obowiązków pracowników.
 • Wprowadzenie nowego zarządu lub kierownictwa.
 • Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników.

4. Strategiczne działania restrukturyzacyjne:

 • Analiza i zmiana strategii biznesowej.
 • Wejście na nowe rynki lub wycofanie się z obecnych.
 • Rozwój nowych produktów lub usług.
 • Nawiązanie nowych partnerstw biznesowych.

5. Prawne działania restrukturyzacyjne:

 • Zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa.
 • Fuzje, przejęcia lub podziały.
 • Zmiany w strukturze własnościowej.

6. Komunikacyjne działania restrukturyzacyjne:

 • Zmiana strategii komunikacji z klientami i dostawcami.
 • Wprowadzenie nowych narzędzi komunikacji wewnętrznej.

Jakie role pełnią: dłużnik, zarząd i wierzyciel w postępowaniach restrukturyzacyjnych?

Dłużnik odgrywa kluczową rolę w procesach restrukturyzacyjnych, ponieważ jest on głównym podmiotem, który napotyka trudności finansowe. Musi być on otwarty i współpracować z innymi stronami procesu, takimi jak zarząd i wierzyciele, aby opracować plan naprawczy i przedstawić go do zatwierdzenia. Kluczowe jest również skrupulatne dostarczenie niezbędnych dokumentów i informacji, które pozwolą na dokładną analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Zarząd odgrywa istotną rolę w procesie restrukturyzacji, ponieważ jest odpowiedzialny za zarządzanie firmą i wprowadzanie w życie planów naprawczych. Musi działać w najlepiej rozumianym interesie firmy oraz jej akcjonariuszy i współpracować z dłużnikiem w opracowaniu strategii naprawy. Zarząd powinien również pracować nad optymalizacją operacji firmy, redukcją kosztów i poszukiwaniem nowych źródeł finansowania. Jego zdolność do efektywnego zarządzania procesem restrukturyzacji ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu.

Wierzyciele również pełnią ważną rolę w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Są to osoby lub instytucje, które udzieliły dłużnikowi kredytów lub pożyczek, i mają prawo do odzyskania swoich środków. Ich zadaniem jest monitorowanie procesu restrukturyzacji, udzielanie zgody na proponowane plany naprawcze oraz dążenie do maksymalizacji odzyskiwanych kwot. Wierzyciele muszą być elastyczni i gotowi do negocjacji, aby znaleźć rozwiązania, które zaspokoją ich roszczenia, ale jednocześnie pozwolą dłużnikowi na odzyskanie zdolności do płacenia długów. 

Jakie korzyści płyną z wyboru odpowiedniego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego?

Kluczową korzyścią związaną ze świadomym wyborem odpowiedniego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego jest zdolność do dostosowania strategii naprawczej do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Każda firma borykająca się z trudnościami finansowymi ma swoje własne wyzwania i unikalne czynniki wpływające na jej sytuację. Dlatego też istnieje wiele różnych narzędzi i rozwiązań dostępnych w ramach różnych typów postępowań restrukturyzacyjnych. Świadomy wybór pozwala firmie skupić się na najważniejszych problemach, takich jak nadmiar zadłużenia, utrata płynności finansowej czy problemy operacyjne, i dostosować plan naprawy do tych konkretnych kwestii.

Ponadto wybór właściwego rodzaju postępowania może znacząco wpłynąć na poziom ochrony aktywów i zasobów firmy. Niektóre postępowania, takie jak postępowanie układowe, pozwalają firmie zachować kontrolę nad swoimi aktywami i działać w pełni operacyjnie podczas procesu restrukturyzacji. To może być kluczowe, szczególnie jeśli przedsiębiorstwo posiada wartościowe aktywa, takie jak własność intelektualna lub infrastruktura, które są kluczowe dla jego sukcesu. Warto więc dokładnie zrozumieć, jakie rodzaje ochrony oferuje wybrane postępowanie, aby chronić wartości firmy i zminimalizować straty.

Skorzystaj z całkowicie bezpłatnej konsultacji

Wypełnij formularz obok, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą i przedstawi szczegółową ofer†ę.